CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Unaprjeđenje koordinacije i protoka informacija u prevenciji korupcije u Crnoj Gori

19. Feb. 2013. u novosti

U junu 2012, Centar  za monitoring CEMI je počeo sa implementacijom projekta “Unaprjeđenje koordinacije i protoka informacija  u prevenciji korupcije u Crnoj Gori“, uz podršku USAID, kroz program Good Governance Activity in Montenegro.

Cilj ovog projekta je da, kroz formiranje jedinstvenog informacionog sistema, koji bi objedinio baze podataka Državne izborna komisije, Komisije za sprječavanje sukoba interesa, Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Direkcije za javne nabavke i Centralnog registra privrednog suda, uveća trasnsparentnost procesa finansiranja političkih partija, finansiranja predizbornih kampanja i procesa javnih nabavki. Ciljne grupe projekta su organizacije civilnog društva, mediji i državne institucije, koji će kroz korišćenje ove baze unaprijediti svoju efikasnost u borbi protiv političke korupcije.

Ovaj projekat će biti realizovan u tri faze. U prvoj fazi će biti kreirana baza podataka za Državnu izbornu komisiju i uvezana sa bazom Komisije za sprječavanje sukoba interesa, dok će u drugom dijelu implementacije projekta baze Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Direkcije za javne nabavke i Centralnog registra privrednog suda biti uvezane u sistem, i u bazu će biti unijeti podaci o članovima glavnih odbora političkih partija. U trećoj fazi projekta će biti izrađen i distribuiran priručnik za upotrebu sistema i održan set od četiri radionice za pripadnike civilnog društva, medija i državnih institucija. Svaka od ovih institucija je podržala ideju o uvezivanju baza i potpisala memorandum o saradnji koji predviđa mogućnost korištenja podataka iz svakoe od individualnih baza.