CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi

U decembru 2009. godine NVO Juventas je u partnerstvu sa CeMI-jem, započeo realizaciju projekta „Crna Gora - svijetla tačka na gej mapi” čiji glavni cilj je bila promocija i podrška ljudskim pravima LGBT osoba u Crnoj Gori. Njegov podcilj je bila promocija i podrška aktivnostima protiv diskriminacije LGBT osoba u Crnoj Gori kao i omogućavanje nadoknade za učinjeno kršenje ljudskih prava. Korisnici projekta su bile LGBT osobe u Crnoj Gori, dok su u ciljne grupe spadali LGBT aktivisti/aktivistkinje, opšta populacija, Vladine institucije (uključujući profesionalce i pružaoce usluga) kao i nevladine organizacije, političke partije i mediji.

 

Po prvi put u Crnoj Gori formirana je široka koalicija na nacionalnom nivou sa ciljem promocije ostvarivanja prava seksualnih manjina. Predstavnici LGBT populacije su se zajedno sa prestavnicima Vladinih institucija, nevladinih organizacija, političkih partija i medija založiti za promociju i podršku ljudskim pravima seksualnih manjina u Crnoj Gori.

U toku trajanja projekta, osim formiranja koalicije, sprovedene su i sljedeće aktivnosti:

  • Analiza situacije u kojoj se nalaze LGBT osobe, bazirana na istraživanju javnog I stručnog mnjenja, stavovima I iskustvima LGBT osoba, pravnom okviru i odnosu medija.
  • Kreiranje Nacionalnog akcionog plana, kao podrške LGBT pravima u Crnoj Gori.
  • Sprovođenje kampanje o pravima LGBT osoba u Crnoj Gori među profesionalcima i pružaocima usluga.
  • Poboljšanje tehničkih i menadžerskih kapaciteta LGBT aktivista.
  • Sprovođenje medijske kampanje u cilju promocije LGBT prava.

O Koaliciji “Zajedno za LGBT prava” Koalicija sa nazivom “Zajedno za LGBT prava” se sastojala od predstavnika civilnog sektora i vladinih institucija koje su aktivne ili važne u polju unapređenja poštovanja ljudskih prava.

Članovi Koalicije su se obavezali na doprinos poboljšanju prava LGBT osoba, unošenje tog stremljenja u svoja zvanična dokumenta: opšta ili posebna na nivou organizacija, po mogućnosti u Statut, prisustvo na mjesečnim sastancima Koalicije i doprinos u pisanju radnih dokumenata iste.

Koalicija se sastojala iz 5 jedinica:

  • Monitoring i evaluacija
  • Pravni sistem
  • Praktične politike
  • Kampanja javnog zastupanja
  • Prikupljanje sredstava

Članovi Koalicije su birali kojoj jedinici žele da pripadaju, a svaka jedinica je dala smjernice u kom pravcu se treba kretati kako bi se segmenti projekta i ostalih uvezanih aktivnosti realizovali na što bolji način.

Članovi Koalicije su se ohrabrivali da doprinos daju i u drugim segmentima rada Koalicije u okviru kojih nijesu imenovali svoje predstavnike. Rezultati rada koalicije su se javno objavljivali putem glasila www.montenegrogay.me. Članovi Koalicije su se ohrabrivali da daju doprinos radu www.montenegro-gay.me portala kroz iskazivanje podrške LGBT populaciji javnim tekstom podrške na portalu.