CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Finansiranje političkih partija i zloupotreba državnih resursa: Uspostavljanje uslova za fer političku konkurenciju u Crnoj Gori

Cilj projekta „Finansiranje političkih partija i zloupotreba državnih resursa: uspostavljanje uslova za fer političku konkurenciju u Crnoj Gori“ je da unaprijedi jačanje uticaja civilnog društva na proces integracije Evropske unije kroz učešće u zastupanju novih politika u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije, kao i smanjenje zloupotreba državnih resursa I usvajanje adekvatnih zakonskih okvira za finansiranje političkih partija. Crna Gora se još uvijek bori sa politikama u oblasti vladavine prava i jedan od glavnih zahtjeva Evropske unije u tom pogledu je bio reforma izbornog zakonodavstva u skladu sa međunarodnim standardima. Brojna pitanja u ovoj oblasti su smanjila povjerenje javnosti i dovela do krize legitimiteta izbornih rezultata 2012. i 2013. Problemi zloupotrebe državnih resursa i nepravilnosti u procesu finansiranja izborne kampanje doveli su u opasnost konkurentnost i transparentnost izbora. Brojne posljednje izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih partija sačinjavale su neustavne odredbe koje su bile poništene od Ustavnog suda što je ostavilo značajnu pravnu prazninu. Zbog toga je ključni cilj ovog projekta usvajanje adekvatnih pravnih okvira i smanjenje zloupotreba resursa, dok su rezultati koji će biti postignuti na realizaciji projekta: postavljanje pitanja finansiranja političkih partija i zloupotreba državnih resursa na agendi donošenja politika, poboljšanje kvaliteta političke analize i debate o pitanju finansiranja političkih partija i zloupotreba državnih resursa i efektivni pravni okvir za kontrolu partijskog finansiranja i zloupotrebe državnih resursa koji su predloženi i zagovarani.

Ključne aktivnosti koje se sprovode u periodu od 12 mjeseci uključuju: održavanja redovnih sastanaka sa medijima i sastanaka sa donosiocima odluka, objavljivanje članaka o ovom pitanju, predstavljanje ovog pitanja na sjednicama Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i među članovima Radne grupe za podizanje povjerenje javnosti u izbornom procesu, sprovođenje analiza efekata primjene prethodnog zakonskog okvira, sprovođenje komparativnog istraživanja zakonodavnih rješenja za regulisanje finansiranja političkih partija u regionu i zemljama Evropske unije, sprovođenje 10 dubinskih intervjua sa ključnim donosiocima odluka, stvaranje studije o finansiranju političkih partija i sprječavanje zloupotrebe državnih resursa, kreiranje brifa sa konkretnim preporukama za nove odredbe Zakona o finansiranju političkih partija, sprovođenje 10 internih sastanaka sa ključnim donosiocima odluka kako bi se predstavila nova zakonska rješenja, organizovanje panel diskusije, širenje i zagovaranje studije politike i brifa kroz mejling listu i učešće u radnoj grupi za izradu novog Zakona o finansiranju političkih partija.

Ciljne grupe ovog projekta su članovi političkih partija, članovi Parlamenta, Državna izborna komisija, Nacionalna komisija za borbu protiv korupcije I organizovanog kriminala, Državna revizorska institucija kao i organizacije civilnog sektora koje se bave ovim pitanjem (CDT, MANS i Institut Alternativa) I međunarodne organizacije (Delegacija EU u Crnoj Gori, OSCE i UNDP). Projekat finansira Evropski fond za Balkan u okviru Think and Link – regionalnog političkog programa.