CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicima opojnih droga

Centar za monitoring i istraživanje je u januru 2012. godine, počeo sa realizacijom projekta kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicima opojnih droga, koji je podržala Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu. Radi ostvarivanja prava na pravično suđenje fizičkom licu, koje prema svom imovnom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, obezbjeđuje se besplatna pravna pomoć, u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je stupio na snagu u januaru 2012. godine.

Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u skladu zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, ne ograničava pružanje pravne pomoći od strane službi, nevladinih organizacija i drugih organizacija koje su obrazovane u skladu sa zakonom, pa je s tim u vezi CeMI realizovao projekat Kancelarija za besplatnu pravnu pomoć licima korisnicima opojnih droga, kao jednoj od kategorija lica kojima je bez sumnje neophodna besplatna pravna pomoć, između ostalog i zbog lošeg imovnog stanja.

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva obezbjeđivanje potrebnih sredstava za potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova, kao i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka. Oblici besplatne pravne pomoći koji su omogućeni korisnicima opojnih droga su:

* Pravno savjetovanje;

* Sastavljanje pismena;

* Zastupanje u sudskim postupcima i postupcima za vansudsko rješavanje spora.

 

CeMI je definisao ključne ciljeve ovog projekta, i to:

* Opšti cilj projekta – unaprijeđenje poštovanja osnovnih ljudskih prava korisnika opojnih droga u Crnoj Gori.

* Specifični cilj projekta – uspostavljanje sistema profesionalne i efikasne pravne zaštite lica korisnika opojnih droga u postupcima pred pravosudnim organima u Crnoj Gori, kroz promovisanje principa pružanja besplatne pravne pomoći.