CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Monitoring reforme pravosuđa

Cilj projekta „Monitoring reforme pravosuđa“ je da se poveća učešće civilnog društva i da podrška procesu reforme pravosuđa i implementaciji Strategije i Akcionog plana za reformu pravosuđa, doprinoseći na taj način napretku Crne Gore u procesu približavanja Evropskoj uniji koji se odnosi na 23. i 24. poglavlje.

Centar za monitoring i istraživanje, zajedno sa nevladinom organizacijom HRA koja je nosilac ovog projekta, radi na postizanju konkretnih ciljeva akcije povećanjem svojih kapaciteta u praćenju implementacije Strategije za reformu pravosuđa kao i pružanjem efikasne pomoći Vladi i sudskim institucijama na realizaciji strateških ciljeva i mjera.

Ključne aktivnosti projekta su: formiranje Akcionog ekspertskog tima, dvodnevni trening otvoren za sve zainteresovane NVO, procjena realizacije procesa reforme pravosuđa do sada, kreiranje izvještaja, organizovanje prve Nacionalne konferencije, praćenje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa, studija politike „Finansijska nezavisnost sudova“, praćenje sprovođenja efikasnosti pravosuđa, analiza implementacije sistema slučajne dodjele predmeta, komparativna analiza na proces racionalizacije sudske mreže, tematska istraživanja o sprovođenju Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kreiranje izvještaja i organizovanje okruglog stola za predstavljanje izvještaja, praćenje pristupa pravdi, sprovođenje terenskog istraživanja, kreiranje izvještaja o sprovođenju Strategije reforme pravosuđa 2014-2015, organizovanje druge Nacionalne konferencije, sprovođenje ankete javnog mnjenja, organizovanje tri lokalne panel diskusije, štampanje i širenje letaka za građane.

Takođe, Centar za monitoring i istraživanje i HRA su članovi Koalicije nevladinih organizacija za praćenje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u skladu sa poglavljem 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Zajednička akcija je da se doprinese uspostavljanju i jačanju efikasnosti sudstva. Projekat „Monitoring reforme pravosuđa“ realizuje se uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program pretpristupne pomoći IPA 2013 i Ambasade Kraljevine Holandije kroz „MATRA” program i sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom pravde.