CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Podrška EU integracijama Crne Gore - za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslov!

Centar za monitoring i istraživanje CeMI, u partnerstvu sa Centrom za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN-CG i Centrom za građanske slobode CEGAS, predvodi projekat "Podrška EU integracijama Crne Gore – za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslov!" Cilj ovog projekta je dublje angažovanje u procesu EU integracija Crne Gore, sa akcentom na ključna poglavlja 23 i 24. Projekat je usmjeren na unapređenje vladavine prava, dobrog upravljanja i zaštite ljudskih prava, s posebnim fokusom na promociju pristupačnosti pravde i profesionalnosti pravosudnog sistema.

Ovaj inicijativa predstavlja nastavak CeMI-jeve tradicije praćenja suđenja, koja traje skoro dvije decenije, s ciljem detaljnog praćenja i analize sudskih procesa i zaštite ljudskih prava. Kroz ovaj projekat, planira se pažljiva analiza sudskog postupanja na osnovu koje će CeMI i CEGAS kreirati izvještaje i studije o aktuelnim pitanjima iz oblasti pravosuđa i ljudskih prava.

Projekat obuhvata i segment istraživačkog novinarstva, u okviru kojeg će se novinari CIN-CG baviti istraživanjem suštinskih tema vezanih za Poglavlje 23 i druga bitna poglavlja pregovora sa EU, fokusirajući se pritom na istraživanje korupcije unutar pravosudnih struktura i kršenja ljudskih prava.

Projekat je podržan od strane Evropske komisije (EIDHR).