CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studentska etička inicijativa

Istraživanja međunarodnih i nacionalnih organizacija su pokazala da je korupcija u obrazovanju vrlo rasprostranjena pojava u Crnoj Gori. Ocjene se kupuju i prodaju, akademski radovi se plagiraju, a varanje postaje legitiman način prolaska ispita. Takve prakse podstiču studente da misle da je obrazovni sistem zasnovan više na novcu nego na znanju, što može biti podsticaj za mnoge da nastave sa koruptivnim obrascem ponašanja i poslije fakulteta. Ukoliko se na ovaj problem ne obrati pažnja, korupcija može postati duboko usađena u sistem i replicirati se, na taj način sprječavajući demokratske vrijednosti da prodru u srž crnogorskog društva. Studentska Asocijacija Centra za monitoring i istraživanje i Centra za građansko obrazovanje, je zajednički počela implementaciju projekta „Studentska etička inicijativa“ u Junu 2012. Ovaj projekat, sa opštim ciljem da doprinese smanjenju akadamske prevare na Univerzitetu Crne Gore, podržan je od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte. U trajanju od godinu dana, ovaj projekat će obuhvatiti realizaciju spektra aktivnosti, kao što su: detaljno istraživanje o pojavnim oblicima i učestalosti akademske prevare na crnogorskim fakultetima, formulisanje i zastupanje mjera za sprječavanje i smanjenje akademske prevare, uključenje studenata u proces borbe protiv korupcije, kroz stvaranje Etičkog saveza na Univerzitetu Crne Gore, kao i kampanju za podizanje svijesti studenata o pojmu akademske prevare i njenim štetnim posljedicama. Brif: Akademska prevara