CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Žene u politici: stranke i politička participacija

Realizacijom projekta “Žene u politici: stranke i politička participacija”, koji je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, CeMI ima za cilj da doprinesi jačanju političke moći mladih žena u Crnoj Gori, kao i povećanju njihove zastupljenosti u politici. Ključni cilj projekta je da CeMI utiče na ohrabrivanje i osvješćivanje žena da u većoj mjeri participiraju u političkim procesima, više budu zastupljene i budu aktivnije u procesima donošenja odluka. Istovremeno, projekat će doprinijeti da sami donosioci odluka u partijskim i državnih vlastima, vode više računa o potrebi veće zastupljenosti žena u politici, i na taj način negirati tradicionalno shvatanje rodnih razlika i stereotipa tradicionalne partijahalne crnogorske kulture. Korisnici ovog projekta su pripadnice parlamentarnih političkih partija i predstavnice nevladinih organizacija koje se bave pitanjem rodne ravnopravnosti, kao i nosioci ključnih pozicija u upravljačkim strukturama političkih partija i državne vlasti koji odlučuju o imenovanju funkcionera i subjekata političkih procesa. Projekat se sastoji iz četiri ključne aktivnosti: • organizovanje I generacije višemjesečne škole „Žene i demokratija u Crnoj Gori“; • organizovanje seminara na temu „Žene kao politička manjina u Crnoj Gori“; • organizovanje okruglog stola „Tradicionalni crnogorski moral u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i NATO-u”; • završna pres konferencija. S obzirom na činjenicu da je učešće žena u politici, u Crnoj Gori, daleko od ravnopravnog, da je njihova uloga i moć u političkim procesima veoma ograničena, projekat ima za cilj da doprinese osvješćivanju i ohrabrivanju mladih žena da se više uključe u političke procese i sisteme odlučivanja i na taj način afirmišu kao političarke, aktivistkinje i državne funkcionerke. Prije svega, projekat ima za cilj savladavanje tradicionalnog shvatanja rodnih odnosa i rodnih razlika, kao i psiholoških barijera sa kojima se žene u Crnoj Gori suočavaju kada odlučuju da li da aktivno participiraju u politici. Višemječnu školu „Žene i demokratija u Crnoj Gori“ pohađa 30 pripadnica navedenih nevladinih organizacija i političkih partija, pri čemu se vodilo računa o srazmjernoj zastupljenosti centralne, sjeverne i južne regije Crne Gore. Kroz pohađanje nastavnih jedinica navedene škole, polaznice imaju priliku da prodube svoja znanja o sociološkom aspektu rodnih razlika, političkom aktivizmu žena u Evropi i svijetu, ulozi, statusu i političkoj moći žena u razvijenim zemljama zapadne Evrope, politici rodne ravnopravnosti evropskih i međunarodnih organizacija, standarda i preporuka kojima međunarodna zajednica često uslovljava zemlje koje teže da im se pridruže, političkoj i parlamentarnoj moći žena u Crnoj Gori, kao i uticaju tradicionalnog crnogorskog morala na status i položaj žena u političkom životu. Pohađanje škole doprinosi oslobađanju polaznica tradicionalnog partijahalnog obrasca i stereotipa o poslovima kojima žene trebaju i mogu da se bave, a koji često čini da se žene suočavaju sa teškoćama kada dođu u situaciju da zauzmu neku funkciju u političkoj partiji ili organima vlasti. Škola će biti završena organizovanjem trodnevnog završnog seminara na temu: „Žene kao politička manjina u Crnoj Gori“. Učesnici na seminaru će biti polaznice škole, ali i donosioci odluka u strukturama crnogorske vlasti (poslanici i poslanice kako lokalnih tako i nacionalnog Parlamenta, nosioci ključnih funkcija u Vladi kao i u sudskim strukturama) i pripadnici upravljačkih struktura političkih partija. Na seminaru će biti analizirana politika rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori, uloga žene u Crnoj Gori u XXI vijeku, mogućnosti i šanse mladih žena da preuzmu važne političke funkcije u političkim partijama i u struktirama vlasti, kao i mogućnosti Crne Gore za što skorijim ispunjavanjem međunarodnih i evropskih standarda i preporuka međunarodnih oranizacija po pitanju ravnopravne zastupljenosti polova u političkom životu kako bi dalje napredovala u procesima evropskim i evroatlantskih integracija. U okviru projekta biće organizovan okrugli sto na temu „Tradicionalni crnogorski moral u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i NATO-u”. Okrugli sto će biti otvoren za širu javnost i predstavljaće forum za razmatranje ključnih razloga koji sputavaju žene da se bave važnim političkim pitanjima i da učestvuju u procesima donošenja krupnih političkih odluka. Panelisti na okruglom stolu će biti birani iz redova ženskih aktivistkinja, dosilaca važnih političkih i državnih funkcija kao i stručnjaka koji se bave analiziranjem statusa i uloge žena u crnogorskom društvu. Projekat će biti zatvoren održavanjem pres konferencije. Tom prilikom, široj javnosti će biti prezentovani konkretni učinci kroz prezentaciju realizovanih aktivnosti, biće prezentovan priručnik škole i podijeljen polaznicima škole i seminara, kao i medijima prisutnim na pres konferenciji. Ujedno, na pres konferenciji će biti prezentovani i konkretni učinci pohađanja škole i seminara. Kroz održavanje seminara i okruglog stola, cilj projekta je omogućavanje razmjene mišljenja između pripadnica političkih partija, aktivistkinja nevladinih organizacija i nosilaca političkih funkcija o preprekama koje onemogućavaju mladim ženama da posjeduju važne političke funkcije, kao i o pogodnim načinima povećanja političkog aktivizma žena i veće participacije u političkim aktivnostima. Projekat će doprinijeti povećanju svijesti, ne samo kod samih učesnica projekta, već indirektno i kod ostalih pripadnica političkih partija i ženskih aktivistkinja, o potrebi za većim stepenom njihove zastupljenosti u politici. Škola „Žene i demokratija u Crnoj Gori“ - I generacija Jedna od ključnih aktivnosti projekta “Žene u politici: stranke i politička participacija” je organizovanje I generacije četvoromječne škole na temu: „Žene i demokratija u Crnoj Gori“. Polaznice škole su birane iz redova crnogorskih političkih partija kao i nevladinih organizacija koje se zalažu za rodnu ravnopravnost. Polaznice škole su birane posredstvom javnog konkursa, pri čemu je izbor vršen bez obzira na vjersku, nacionalnu, starosnu ili političku pripadnost. Škola broji 30 polaznica, pri čemu se vodilo računa srazmjernoj zastupljenosti sjevernog, centralnog i južnog dijela Crne Gore, shodno ukupnom broju ženske populacije u tim područjima. Predavanja na Školi se organizuju jednom ili dva puta sedmično, pri čemu se održavaju u PR centru, koji raspolaže svim kapacitetima neophodnim za organizaciju pres konferencija, okruglih stolova, radionica i seminara, kao i za izvođenje tematskih predavanja. Škola se sastoji iz četiri modula, odnosno dvadeset predavanja o sociološkom aspektu rodnih razlika, političkom aktivizmu žena u Evropi i svijetu, politici rodne ravnopravnosti evropskih organizacija, ulozi žena u medijima, političkoj i društvenoj ulozi žena u XXI vijeku, političkoj i parlamentarnoj moći žena u Crnoj Gori, promjenama koje su se dogodile u političkom, ekonomskom i socijalnom položaju crnogorskih žena nakon tranzicije, kao i uticaju tradicionalnog crnogorskog morala na status i položaj žena u poličkom životu. Predavači na školi su istaknuti univerzitetski profesori i profesorke, sociolozi i antropolozi koji istražuju pitanja moći, uloge i statusa žena u crnogorskom društvu i politici. Među predavačicama na Školi, pozvane su i žene koje u Crnoj Gori vrše određene političke i državne funkcije ili su ostvarile istaknute rezultate u različitim oblastima društvenog života Crne Gore. Predavanja su koncipirana tako da se puno pažnje posvećuje aktivnom učestvovanju svih polaznica u diskusijama, debatovanju otvorenih pitanja i vođenju interaktivnih diskusija.