CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Održan trodnevni seminar na temu zaštite i promocije prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

05. Aug. 2020. u novosti

Od 29. do 31. jula u Hotelu ’’Slovenska plaža’’ održan je trodnevni seminar pod nazivom ,,Između zakona i prakse: ključne prepreke i izazovi u oblasti zaštite i promocije prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori – za jednakost u javnom i privatnom sektoru“.

Seminar je održan u sklopu projekta ,,Doprinos razvoju i unaprjeđenju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori’’, koji finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Uvodno izlaganje i predavanja na temu ,,Upravljanje etnokulturnim pluralizmom u Crnoj Gori’’ i ,,Multikulturalizam i društvena kohezija’’ održala je profesorica Danijela Vuković Ćalasan, redovni profesor na predmetima iz oblasti manjinske politike na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Ona je istakla važnost ostvarivanja neteritorijalne manjinske samouprave u Crnoj Gori kroz dalje unaprjeđenje rada manjinskih savjeta i njihove pozicije u postojećem institucionalnom okviru, u skladu sa datim nadležnostima. Takođe, naglasila je i da uspješno upravljanje etnokulturnim pluralizmom ne podrazumijeva isključivo korišćenje mjera i mehanizama politike multikulturalizma, već da podrazumijeva i afirmaciju pluralnih identiteta na nivou pojedinaca kao i povećanje stepena interakcije, razumijevanja i prihvatanja između samih zajednica. U tom smislu, bilo je riječi o onome što su osnovne ideje interkulturalizma kao korektivnog, dopunskog modela u minimiziranju određenih, potencijalno dezintegrišućih efekata multikulturalizma.

Govornik tokom prvog dana seminara bio je i gospodin Siniša Bjeković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Tokom svog izlaganja učesnicima je približio način funkcionisanja institucije Ombudsmana i istakao da povjerenje građana u instituciju raste. Takođe, pokrenuta je diskusija na temu zaštite i kršenja manjinskih prava iz oblasti zapošljavanja i date su preporuke za unaprjeđenja u toj oblasti.

Tokom drugog dana seminara o zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorskom pravnom poretku i Strategiji manjinske politike 2019-2023 govorio je gospodin Bojan Božović, asistent u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Donja Gorica na predmetima iz oblasti ljudskih prava i član Radne grupe za pisanje Strategije manjinske politike 2019-2023. U toku predavanja učesnici su imali priliku da steknu znanja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava u oblasti zaštite manjina.

Gospodin Leon Gjokaj, Generalni direktor Direktorata za unaprjeđenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, je u drugom dijelu dana izvršio komparaciju crnogorskog zakonodavstva i međunarodnog pravnog i institucionalnog okvira po pitanju zaštite i promocije prava manjina. Tokom predavanja je vođena diskusija i na temu manjina u oblasti obrazovanja, manjina u medijima i jezika i manjina. Istakao je da crnogorsko društvo ima jaku osnovu kada je u pitanju poštovanje manjinskih prava, ali da je riječ o nezaustavljivom procesu koji zahtijeva kontinuiran rad.

Treći dan seminara bio je usmjeren na praktični rad. Održane su radionice koje je vodio gospodin Zlatko Vujović, profesor na Fakultetu političkih nauka i predsjednik Upravnog odbora CeMI-ja. Učesnici su stekli znanja o sistemu pozitivne diskriminacije u izbornom sistemu i raspodjeli mandata za manjinske partije. Gospodin Vujović je istakao da je politička reprezentacija manjina u Parlamentu važan segment u multikulturalnom društvu kakvo je crnogorsko, i da je na njemu potrebno dodatno raditi.