CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Triple A Regionalna konferencija u Prištini

28. Nov. 2015. u novosti

Program za građanska prava / Kosovo (CRP / K) u saradnji sa Evropskom službom za građanske aktivnosti (ECAS) u Briselu, organizovali su Regionalnu konferenciju Triple A (Pristup informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći) u Prištini 26. i 27. novembra. Projekat Triple A sufinansira Evropska unija. Cilj konferencije bio je okupiti nevladine organizacije koje su zainteresovane za reformu zakona, politika i praksi vezanih za pružanje usluga Triple A (pristup informacijama, savjeti i aktivna pomoć), uključujući besplatnu pravnu pomoć. Projekat je obrađivao nekoliko tema o pristupu informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na regionalnoj razini, kao i na određenoj zemlji / nacionalnoj razini. Konferenciji su prisustvovali stejkholderi i partneri Triple A projekata, uključujući sljedeće: Nacionalno udruženje informacijskih službi građana (NACIS) – Irska; Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj (CLARD) -Kosovo; Vaša Prava – Bosna i Hercegovina; Udruženje za lokalnu demokratiju – Bosna i Hercegovina; Mreža pravnih centara (LCN) – Ujedinjeno Kraljevstvo; Udruženje Otvoreno društvo (OSF) – Albanija; Udruženje za demokratske inicijative (ADI) – Bosna i Hercegovina; Makedonsko udruženje mladih pravnika (MYLA) – Makedonija; Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) – Crna Gora; Pravni odbor za ljudska prava (YUCOM) -Srbija; Udruženje za razvoj civilnog društva (STGM) – Turska; Udruženje za solidarnost s izbjeglicama – Turska; Udruga mladih s invaliditetom Crne Gore; Centar za građansko obrazovanje – Crna Gora; Res Publica-Albanija; Tirana Legal Aid Society (TLAS) – Albanija; Udruženje pedagoga i za zaštitu prava žena i djece – Makedonija; I Koalicija Sve za pravedno suđenje – Makedonija; Osim toga, prezentacija ombudsmana Kosova i predstavnik Evropske unije na Kosovu bila je odličan dodatak za rasprave koje su se održale na konferenciji.

Opšti zaključak konferencije bio je da je prihvatljivost Triple A usluga građanima od izuzetne važnosti za ostvarivanje svojih prava garantovanih međunarodnim standardima i nacionalnim mjerodavnim zakonima. U tom kontekstu, u svim državama zapadnog Balkana i Turske, potrebna su dalja poboljšanja u smislu izgradnje kapaciteta, zakonodavstva, politike i prakse.