CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u oblasti zdravlja i socijalne isključenosti

Centar za monitoring, u saradnji sa Juventasom i Cazasom, realizuje projekat kojim ima za cilj da doprinese jačanju zastupanja i nadzornih funkcija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori kako bi se na što kvalitetniji način uticalo na politiku i izradu zakona u oblasti zdravlja i socijalnih pitanja. Regionalni partneri na projektu su priznate organizacije civilnog društva XY iz Sarajeva i IAN iz Beograda koje se bave pitanjima javnog zdravlja i socijalne politike. Poseban cilj projekta se odnosi na razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, koje formiraju Koaliciju za društvene promjene, za kreiranje javnih politika u okviru Strategije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SSSSI).

U okviru postojećeg projekta, organizacije civilnog društva aktivne u oblasti zdravstva i socijalne zaštite formirale su Koaliciju koja će se baviti pripremom i pisanjem strateških dokumenta, kao i njihovim zastupanjem pred donosiocima odluka u Crnoj Gori.

Koalicija je otvorenog tipa i mogu joj pristupiti sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje se bave probemom smanjenja siromaštva u Crnoj Gori i socijalnom inkluzijom. Organizacije koje su u prvom krugu pozvane da postanu članice Koalicije, su lideri civilnog društva u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i borbe protiv nezaposlenosti:

1. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka

2. Pedagoški centar

3. Centar za građansko obrazovanje

4. Ekvista

5. Fondacija za stipendiranje Roma

6. Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama

7. Udruženje mladih sa hendikepom

8. XY, Sarajevo

9. IAN, Beograd

Članice Koalicije u okviru projekta prolaze stručnu obuku kroz organizaciju višednevnih treninga u sljedećim oblastima: Pisanje EU projekata; Zastupanje zasnovano na činjenicama; Pisanje efektivnih javnih praktičnih politika i Efektivno zagovaranje djelotvornih prijedloga praktičnih politika. U okviru projekta se vrši monitoring implementacije SSSSI, istraživanja javnog mnjenja, kao i priprema studija za unapređenje implementacije SSSSI. Pripremljenje studije će biti predstavljene javnosti na otvorenim panel diskusijama, a istovremeno će biti štampane i distribuiranje u Crnoj Gori.

Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori.