CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Korak ka rodnoj ravnopravnosti

Projektom “Korak ka rodnoj ravnopravnosti: Borba protiv digitalnog rodno zasnovanog govora mržnje i nasilja” doprinijeće se jačanju rodne ravnopravnosti i unaprjeđenju položaja žena u Crnoj Gori kroz realizaciju aktivnosti koje imaju za cilj suzbijanje digitalnog rodno zasnovanog govora mržnje i nasilja.

Poseban akcenat projektom se stavlja na osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost kroz uspostavljanje metodologije i kontinuirano praćenje medija iz rodne perspektive. U vezi sa tim projekat će se baviti izgradnjom kapaciteta žena za zaštitu od digitalnog rodno zasnovanog govora mržnje i nasilja. Kroz ovaj projekat, CeMI će sprovesti informativnu kampanju putem tradicionalnih i online medija što će rezultirati unaprjeđenjem stepena informisanosti javnosti o digitalnom rodno zasnovanom govoru mržnje i nasilju, kao ključnog faktora za stvaranje društvenog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju. 

Ovaj projekat predstavlja nadogradnju na prethodne aktivnosti i projekte koje je CeMI sproveo u oblasti monitoringa rodno odgovornog medija i zaštite prava i sloboda u online prostoru. Uočivši problem netransparentnosti i nedovoljne zaštite prava u digitalnom prostoru, te sve češće korišćenje dezinformacija, lažnih vijesti i kampanja diskreditacije usmjerenih protiv žena u politici u Crnoj Gori, CeMI je započeo kampanju “(Ne)sigurna u online prostoru?” kojom se teži podići nivo svijesti žena u politici o njihovim digitalnim pravima i načinu reagovanja na online kršenja njihovih prava, posebno tokom izbora. Kroz direktnu saradnju sa ženama koje su bile ili su konstantno žrtve medijskih napada, kampanja je pokazala da je ovaj problem jedan od ključnih uzroka nedovoljne zastupljenosti žena u javnom i političkom životu, a samim tim i rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Imajući u vidu da je ovaj problem uzeo maha i da se žene svakodnevno suočavaju sa medijiskim linčom, kako kroz tradicionalne medije, tako i putem online portala i društvenih mreža, potrebno je konstantno raditi na riješavanju ovog problema u budućnosti. CeMI će nastaviti kampanju, a konkretan doprinos ovog projekta biće usmjeren na obezbjeđivanje sredstava za propagandni materijal - brošure, vizuali, boostovanje materijala na društvenim mrežama itd.

Sprovođenjem planiranih aktivnosti ovog projekta, nastaviće se napori koje je CeMI započeo, pa će se razviti metodologija za uspješan monitoring medija i sprovesti rodno odgovorni monitoring istih, nakon čega će biti pripremljen izvještaj sa preporukama za unaprjeđenje javnih politika u oblasti medija u cilju smanjenja nivoa streotipa i predrasuda prema ženama. Takođe, set aktivnosti ovog projekta je osmišljen tako da izgradi kapacitete žena u Crnoj Gori, ne samo žena prisutnih u javnom i političkom životu, već i onih u privatnom sektoru, akademiji, medijima, na koji način da prepoznaju i da se zaštite od prijetnji prisutnih u online prostoru. Projektom se planira obučiti najmanje 25 žena. Pored obuka koje će se realizovati u cilju podrške ženama, biće pripremljen i vodič o vrstama online prijetnji i kako da najuspješnije i najlakše zaštite svoja prava u digitalnoj sferi. U okviru implementacije projekta biće sprovedena informativna kampanja putem tradicionalnih i online medija u cilju prepoznavanja rodno zasnovanog govora mržnje, dezinformacija i nasilja putem Interneta i na društvenim mrežama, i to objavljivanjem članaka u štampanim medijima i online portalima, kao i izradom edukativno-informativnog videa o projektnoj tematici, čime će se doprinijeti boljoj informisanosti javnosti o ovom fenomenu.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.