CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Besplatna pravna pomoć u Crnoj Gori – sistemski učinci u periodu 2012 -2014

13. Jun. 2013. u publikacije

Studija se bavi temom prava na pristup sudu u Crnoj Gori, ističući njegov značaj kao osnovnog ljudskog prava i ključnog elementa pravičnog suđenja. Osnovna ideja je da pravo na pristup sudu treba biti dostupno svima pod jednakim uslovima, bez obzira na imovinski status ili druge okolnosti, kako bi se osigurala pravna jednakost i vladavina prava. U ovom kontekstu, studija istražuje kako se pravo na pristup sudu sprovodi u praksi u Crnoj Gori.

Analizirajući pravni okvir, međunarodne standarde i praktične aspekte sistema besplatne pravne pomoći, istraživači su identifikovali izazove i mogućnosti za unapređenje ovog sistema. Poseban akcenat stavljen je na efikasnost postojećeg sistema besplatne pravne pomoći, kao i na stepen informisanosti građana o svojim pravima i mogućnostima koje im pruža Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Studija takođe analizira reforme u oblasti pravosuđa u Crnoj Gori, posebno fokusirajući se na Strategiju reforme pravosuđa Crne Gore 2014-2018. U skladu sa ovom strategijom, istražuje se potreba za daljim jačanjem sistema besplatne pravne pomoći kako bi se povećalo poverenje građana u pravosudne institucije. Kroz preporuke za unapređenje sistema besplatne pravne pomoći, studija pruža konkretne smernice za dalje korake u procesu reforme pravosuđa u Crnoj Gori.

Publikacije