CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

CORRIGENDUM KONKURSA

07. Sep. 2022. u novosti

Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa Akcijom za ljudska prava HRA  

u okviru projekta „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“, koji finansira Evropska unija, kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Ministarstvo javne uprave, raspisuju  


KONKURS

za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori. 

Prijedlozi projekata u vrijednosti do 10.000 EUR mogu se podnijeti do subote 10. septembra 2022. godine (23:59). Ukupan budžet za raspodjelu sredstava iznosi 30.000 EUR. Projekti će se realizovati u cilju promovisanja i podrške višem nivou poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, povećanjem stepena učešća organizacija civilnog društva i branitelja ljudskih prava u procesu praćenja i/ili kreiranja praktičnih javnih politika, čime će se unaprijediti nivo profesionalizma i integritet pravosuđa u obezbjeđivanju jednakog pristupa pravdi. 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju registrovane i neregistrovane organizacije civilnog društva i nevladine organizacije. 

Od podnosilaca se traži da dostave ispunjen prijavni paket, kojeg čine: 

Osim popunjenih obrazaca aplikanti su dužni da dostave sljedeća prateća dokumenta: kopiju statuta organizacije, kopiju uvjerenja o registraciji i finansijski izvještaj za prethodnu 2021.godinu. 

Prije popunjavanja formulara i dostavljanja projektne aplikacije pročitati Vodič u kojem se mogu naći informacije o uslovima za prijavu i detaljnom opisu aktivnosti koje će biti podržane ovim konkursom. 

Sve informacije i formulari za prijavu mogu se pronaći na web stranicama NVO CeMI (www.cemi.org.me ) i partnerske organizacije NVO HRA (www.hraction.org/). 

 

Projekat - Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023 

Broj ugovora: NEAR-TS/2021/428-856 CORRIGENDUM KONKURSA

 

za dodjelu malih grantova registrovanim i neregistrovanim organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u cilju podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori. 

U okviru konkursa za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama sa ciljem davanja podrške dostizanju višeg nivoa poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, sa fokusom na reformu pravosuđakoji je raspisao Centar za monitoring i istraživanje CeMI u partnerstvu sa NVO Akcija za ljudska prava (HRA) tekst se mijenja na sljedeći način:

U 4. dijelu Vodiča “Pravila konkursa” dodaje se:

·       Organizacije koje su korisnici granta kao lead aplikanti ili partneri u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2020 (EIDHR) nemaju prava učešća na ovom konkursu.

U dijelu Vodiča 4.1. mijenja se:

·       forma budžetskog formulara i dodaje nova, koja je sastavni dio ovog Corrigenduma – Aneks II Budžet.

 

Sve informacije i formulari za prijavu mogu se pronaći na web stranicama NVO CeMI (www.cemi.org.me ) i partnerske organizacije NVO HRA (www.hraction.org/). 

Projekat - Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023 

Broj ugovora: NEAR-TS/2021/428-856