CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom

25. Feb. 2021. u publikacije

Analiza međunarodnih standarda, pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori sa pregledom prakse evropskih i nacionalnih sudova i stanja zaštite prava u ovoj oblasti u državama u regionu.

Publikacije