CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Priručnik o konfliktu interesa za javne funkcionere

07. Jan. 2017. u publikacije

Urednik: Dragana Vešović

Cilj ove publikacije je da javnim funkcionerima približi problematiku konflikta interesa, i na prijemljiv način predstavi njihove zakonske obaveze u vršenju javnih poslova. Priru?nik je nastao u saradnji sa republičkom Komisijom za utvr?ivanje konflikta interesa, sa kojom je CEMI imao uspješnu saradnju i na projektu »Edukacija javnih funkcionera o konfliktu interesa«.

Priručnikom su obuhvaćene sljedeće teme:

* konflikt interesa kao socio-politički problem i njegove implikacije;
* javne funkcije na koje se odnosi zakon o konfliktu interesa;
* obaveze javnog funkcionera;
* zabranjena ponašanja;
* vršenje javne funkcije i drugih dužnosti;
* uloga i nadležnosti Komisije za utvrdjivanje konflikta interesa;
* primjeri najčešćih situacija konflikta interesa javnih funkcionera;
* potencijalni konflikt interesa i mehanizmi prevencije;
* iskustva zamalja u regionu i medjunarodni standardi u pogledu;
* sugestije za unapredjenje domaćih zakonskih mehanizama za suzbijanje konflikta interesa.