CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Sažeti prijedlog praktične politike "Pristup tržištu rada – osvrt sa pozicije OSI, Roma i Egipćana"

06. Jan. 2017. u publikacije

Prema Izvještaju o napretku Crne Gore za 2009. godinu, smatra se da iako je ostvaren određeni napredak u jačanju okvira za zaštitu manjina, Crna Gora mora djelotvorno da riješi status raseljenih lica, kao i da radi na poboljšanju njihovog pristupa ekonomskim i socijalnim pravima. Tu se u najvećoj mjeri misli na Rome koji se i dalje suočavaju sa veoma teškim uslovima života i diskriminacijom, naročito u pristupu obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom smještaju. Kada su u pitanju osobe s invaliditetom, smatra se da se velika pažnja treba posvetiti redukciji siromaštva ovih lica, kao i adekvatnom sprovođenju nedavno donešenih zakona.

Cilj ovog brifa je da u sažetoj formi analizira prilike za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i da pruži konkretne preporuke za unaprjeđenje situacije u pogledu njihovog zapošljavanja.