CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori - Osvajanje povjerenja građana

11. Jul. 2017. u publikacije

Ovaj prijedlog praktične javne politike nastao je u okviru projekta „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana“ koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Osnovni cilj izrade ove studije je da kroz analizu postojećeg stanja ukažemo na probleme zdravstvenog sistema Crne Gore, i uz to da kroz analizu zakonodavstva zemalja u okruženju (Hrvatske kao članice EU, i Srbije kao kandidata za članstvo) pružimo jasne preporuke za njegovo poboljšanje. Posebnu pažnju posvetili smo analizi rada zaštitinika prava pacijenata, i percepciji građana o kvalitetu zdravstvenog sistema na osnovu podataka koje smo dobili kroz istraživanje i sprovođenje ispitivanja javnog mnjenja, pružanja besplatne pravne pomoći, anonimnih prijava kršenja prava pacijenata putem prve web i mobilne aplikacije, ali i kroz stalnu komunikaciju sa relevantnim institucijama.

CeMI je prvi u Crnoj Gori još 2013. godine akcentovao probleme crnogorskog zdravstva. Od tada u kontinuitetu, na temelju uspostavljene dobre saradnje sa gotovo svim zdravstvenim institucijama i predanog i objektivnog rada, pokušavamo da unaprijedimo funkcionisanje ovog sistema. Svo ranije stečeno iskustvo primijenili smo kako bi kroz aktivnosti na ovom projektu uticali na ozdravljenje najslabijih karika sistema zdravstva.

Studija koja je pred vama sublimira podatke do kojih smo došli analizirajući slučajeve besplatne pravne pomoći, analizirajući zakonodavni okvir i rad zaštitnika prava pacijenata, analizirajući rezultate istraživanja javnog mnjenja, fokus grupa i dubinskih intervjua, kao i anonimne prijave o kršenjima prava pacijenata i korupciji u zdravstvu dobijene od strane građana putem web i mobilne aplikacije.

Studija se sastoji iz sljedećih djelova:

  • Analiza izmjena zakonodavnog okvira;
  • Komparacija zakonodavstva iz regiona;
  • Primjeri dobre prakse u radu Zaštitnika prava pacijenata;
  • Analiza rada zaštitnika prava pacijenta u Crnoj Gori;
  • Analiza zdravstvene zaštite pripadnika marginalizovanih grupa;
  • Analiza izbora menadžera zdravstvenih institucija;
  • Analiza procesa javnih nabavki u sistemu zdravstva;
  • Zaključci i preporuke.