CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Smjernice za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama

30. May. 2024. u publikacije

Pravo na slobodan pristup informacijama je jedno od temeljnih prava svakog građanina u demokratskom društvu. Ovo pravo omogućava građanima da traže i dobiju informacije od javnih organa, čime se osigurava transparentnost u radu institucija i njihova odgovornost prema javnosti. Transparentnost i odgovornost javne uprave su od suštinske važnosti za izgradnju povjerenja građana u institucije. Iz tog razloga, u okviru projekta "PROSPECTA: Promocija otvorenosti i stvaranje pristupa za efikasnu i transparentnu administraciju", podržanog od strane Ministarstva javne uprave, nastale su "Smjernice za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama". Smjernice pružaju jasan prikaz zakonodavnog okvira i sudske prakse, što bi moglo da pomogne u rješavanju nedoumica u toku procesa obrade zahtjeva.

Smjernice su posebno namijenjene državnim službenicima kako bi im pružile jasne korake i primjere za adekvatno i efikasno postupanje po zahtjevima za pristup informacijama. Cilj je podržati službenike tokom procesa obrade zahtjeva, osiguravajući da svaki bude obrađen u skladu sa zakonskim odredbama i najboljim praksama. Efikasnijom primjenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, građani će dobijati kvalitetnije odgovore na svoje zahtjeve, što je ključni korak ka unapređenju ukupne funkcionalnosti javne uprave.