CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Status i finansiranje političkih partija u Crnoj Gori

07. Jan. 2017. u publikacije

PRIRUČNIK "STATUS I FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA U CRNOJ GORI"
Autori: Olivera Komar, Danijela Bošković i Zlatko Vujović

Ova publikacija je pripremljena s jedne strane u cilju upoznavanja političkih aktera i zainteresovane javnosti sa osnovnim pojmovnim odredjenjima institucija i procesa u kome je odredjeno djelovanje politi?kih aktera, a sa druge strane kao praktično uputstvo za primjenu zakonskih tekstova koji su usvojeni na prijedlog Centra za monitoring.

Publikacija je nastala u okviru projekta "Monitoring implementacije Zakona o političkim partijama i Zakona o finansiranju političkih partija" podržanog od strane USAID/ORT-a i USAID-a.

Posebnu zahvalnost autori duguju recezentima profesorima Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Podgorici, doc. dr Srdjanu Darmanoviću, kao i prof. dr Vladimiru Goatiju, koji su dali znatan doprinos prilikom koncipiranja i utvrdjivanja konačne verzije ove knjige.

Vjerujemo da ?će objavljivanjem ove publikacije biti značajno umanjene nedoumice koje se javljaju prilikom primjene ova dva zakona, te da će time biti olakšana njihova implementacija, za koju držimo da je od posebnog značaja za ubrzavanje procesa demokratske konsolidacije u Crnoj Gori.