CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Studija "Analiza efekata antikorupcijskih politika u Crnoj Gori 2012/2013 - Prijedlozi za unaprjeđenje"

06. Jan. 2017. u publikacije

Ova studija se sastoji iz tri dijela: politička korupcija, ekonomska korupcija i prevencija korupcije i integritet. Pod političkom korupcijom, za svrhu ove studije, se podrazumijeva zloupotreba političkog položaja za sopstvenu korist. U ovoj oblasti smo se koncetrisali na politike koje regulišu oblasti finansiranja političkih partija, sukoba interesa, kao i kontrolne mehanizme za suzbijanje korupcije koje koristi Skupština Crne Gore. Drugi dio je posvećen ekonomskoj korupciji, tj. korupciji u procesu kreiranja i raspolaganja državnim budžetom. U ovom dijelu smo obradili sektore javnih finansija, javnih nabavki, tržišta kapitala i državne imovine. U trećem dijelu smo se osvrnuli na preventivne mehanizme i mehanizme izgradnje integriteta, kao što su slobodan pristup informacijama, zaštita osoba koje prijavljuju korupciju, etički kodeksi i planovi integriteta.

U svakom od ovih dijelova smo analizirali karakteristike pravnog i institucionalnog okvira, tj. zakonske i institucionalne izmjene koje su se desile u proteklih godinu dana, rezultate ovih izmjena i propuste koji su uočeni u implementaciji. Na ovaj način smo kvalitativno ocijenili nivo ispunjenosti mjera iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i identifikovali ključne prepreke za uspješnu prevenciju i suzbijanje korupcije. U okviru svake oblasti smo dali i set preporuka za unaprjeđenje, koje podrazumijevaju konkretne intervencije na zakonodavnom, ili institucionalnom okviru, ili precizniju implementaciju već postojećih mehanizama.