CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - analiza nacionalnog zakonodavstva i prakse

14. Jan. 2020. u publikacije

Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) realizuje projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa“ uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projekat ima za cilj da doprinese postizanju višeg stepena vladavine prava u Crnoj Gori koji će se ogledati kroz povećanje nivoa profesionalnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa i jačanje saradnje između civilnog društva i pravosudnih institucija. Osim toga, projekat je usmjeren na jačanje kapaciteta i veću uključenost civilnog društva u reformu pravosuđa i pristupne pregovore u okviru Poglavlja 23 (Pravosuđe i temeljna prava).

Najvažniju aktivnost u projektu čini praćenje krivičnih postupaka u Crnoj Gori, selektovanih metodom slučajnog odabira, ali i tzv. ciljanih predmeta koji izazivaju veliko interesovanje javnosti. Posmatrači se nijesu fokusirali na meritum posmatranih predmeta, već samo na poštovanje procesnih garancija u skladu sa međunarodnim standardima pravičnog suđenja i relevantnim nacionalnim zakonodavstvom. Rezultati praćenja suđenja se predstavljaju profesionalnoj i opštoj javnosti kroz godišnje izvještaje, ali i posebne tematske izvještaje koji se odnose na primjenu novih krivično-pravnih instituta (sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje), ali i na specifične aspekte posmatranih sudskih postupaka: suđenje u razumnom roku, poštovanje pretpostavke nevinosti i pravo na pristup sudu.

Tematski izvještaj koji je pred Vama predstavlja rezultat rada tima za monitoring suđenja, koji čine predstavnici Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) i Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). U periodu od 22. februara 2018. do 1. novembra 2019. godine, tim monitora je ispratio 228 krivičnih predmeta i 453 glavna pretresa u 9 osnovnih sudova (Osnovni sud u Podgorici, Osnovni sud u Nikšiću, Osnovni sud u Danilovgradu, Osnovni sud u Baru, Osnovni sud u Cetinju, Osnovni sud u Plavu, Osnovni sud u Beranama, Osnovni sud u Rožajama, Osnovni sud u Kolašinu) i u Višem sudu u Podgorici.

Dio tog iskustva stečenog praćenjem suđenja, monitori i eksperti nevladinih organizacija CeMI i CEDEM su predočili kroz ovaj tematski izvještaj, svjesni značaja koji suđenje u razumnom roku ima za svaki sudski postupak kao dio prava na pravično suđenje. Osim toga, nastojali smo da putem ovog izvještaja dodatno promovišemo značaj i mehanizme zaštite prava na suđenje u razumnom roku.