CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore

Centar za monitoring i istraživanje, u partnerstvu sa NVO Juventas, NVO Kvir Montenegro i NVO Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore MOACG u okviru projekta Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) - Podrška civilnom društvu u borbi protiv korupcije na Zapadnom Balkanu 2021 – 2023. sprovodi projekat 'Doprinos smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore'. Projekat ima za cilj podizanje svijesti javnosti o problemu korupcije u zdravstvu kroz edukativno-informativnu kampanju. Projekat će takođe pružiti kvalitativnu analizu mnogih nedostataka u zdravstvenom sistemu Crne Gore, posebno u pogledu zaštite prava na zdravstvenu zaštitu različitih marginalizovanih društvenih grupa kroz sprovođenje fokus grupa. Fokus grupe će se baviti i problemom potencijalne korupcije koja utiče na ograničenja u pružanju zdravstvenih usluga LGBT+ populaciji, mladima i ženama. Nalazi fokus grupa biće saopšteni svim relevantnim zainteresovanim stranama u vidu preporuka za unaprjeđenje sistema. Svrha ovog projekta je zalaganje za unaprjeđenje javnih politika koje se odnose na pružanje zdravstvenih usluga LGBT+ populaciji, mladima i ženama, i na kraju smanjenje nivoa korupcije u zdravstvu. Kampanja javnog zagovaranja biće povezana sa preporukama iz analize o pružanju zdravstvene zaštite LGBT+ populaciji, mladima i ženama i postojanjem prostora za korupciju u pružanju zdravstvene zaštite.

Opšti cilj projekta je:

Smanjen nivo korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore

Specifični ciljevi su:

1. Povećanje nivoa svijesti građana o značaju prijave korupcije

2. Podizanje javne svijesti o zdravstvenim pravima marginalizovanih grupa (LGBT+, mladi i žene)