CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), od juna 2017. godine, realizuje projekat pod nazivom ,,Osposobljavanje mladih iz sjevernih opština Crne Gore za tržište rada”.

Cilj ovog projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomske situacije mladih u sjevernim opštinama (Pljevlja, Nikšić, Žabljak, Plužine), stvarajući mogućnost za smanjenjem nezaposlenih mladih ljudi, promovišući pristup aktivnog traženja posla i samozapošljavanja i jačanja sposobnosti mladih ljudi pripremajući ih za tržište rada. Ovaj projekat će takođe doprinijeti prevazilaženju jaza između školskog sistema i potreba tržišta rada. Cilj predviđenih aktivnosti je i stvaranje mreže između lokalnih vlasti, škola Zavoda za zapošljavanje, privatnog sektora i nevladinih organizacija u sjevernim opštinama, jačanje ličnih radnih sposobnosti i stručnosti učenika srednjih škola u ciljnim opštinama i povećanje nivoa javne svijesti o mogućnostima prevazilaženja nezaposlenosti mladih. Projekat će biti usmjeren na realizaciju dijela mjera Nacionalnog akcionog plana za mlade, koji predviđa usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada; stimulisanje programa za preduzetništvo mladih i sprovođenja kampanje u cilju isticanja značaja stručnih kompetencija prilikom zapošljavanja.

CeMI će u okviru implementacije projekta organizovati sastanke sa lokalnim donosiocima odluka, projektovanje i sprovođenje procjene potreba u svim školama u ciljnjim opštinama, obuke i konferencije putem kojih će nastojati da uključi sve zainteresovane strane i doprinese poboljšanju položaja mladih.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva sporta Crne Gore, kroz konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata na osnovu godišnjeg plana ostvarivanja Nacionalne strategije za mlade za 2017. godinu.