CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Politički aktivizam žena u Crnoj Gori

Centar za monitoring i istraživanje CeMI će u periodu od 1.septembra 2014. do 31. decembra 2014. godine realizovati projekat „Politički aktivizam žena u Crnoj Gori“, koji je podržan od strane fondacije Friedrih Ebert Stiftung. Ovim projektom CeMI želi da doprinese rastu stope učešća žena u političkom životu Crne Gore, ohrabrivanjem i podsticanjem žena da se uključe u proces donošenja odluka na nivou političkih partija i državnih institucija, kako bi se afirmisale kao političarke, aktivistkinje i direktorke u državnim institucijama.

Iako je vidljiv napredak Crne Gore u podizanju svijesti žena o potrebi da se politički angažuju, nivo participacije je jos uvijek daleko od međunarodnih standarda i ispod stope političkog aktivizma žena u regionu. Postoje podaci koji govore da je, u vrijeme kada je Crna Gora kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, stopa prisustva žena u politici 11% niža nego što je bila u EU prije 11 godina. Problem je uočljiv i u pravnom okviru koji ne sadrži zakonsku odredbu kojom bi zastupljenost žena u Parlamentu pratila EU standard od obaveznih 30%. Ipak, ključni razlog za nisku stopu učešća žena u politici predstavlja tradicionalno shvatanje rodnih odnosa i razlika među rodovima. Ovaj faktor čini psihološku barijeru koja spriječava žene da se politički aktiviraju.

Budući da rodna ravnopravnost predstavlja preduslov za dalju demokratizaciju Crne Gore, ovaj projekat će biti usmjeren ka definisanju glavnih slabosti sistema koje utiču na problem rodne ravnopravnosti, te identifikaciji zakonskih prepreka za politički angažman ženske populacije. U konačnom, studija koja će biti izrađena u posljednjoj fazi projekta daće konkretne preporuke za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira.

Realizacija projekta obuhvata četiri ključne aktivnosti:

• Sprovodjenje istraživanja o postojećem pravnom i insitucionalnom okviru, trenutnoj praksi i podacima koji se tiču aktivizma i učešća žena na političkoj sceni Crne Gore;

• Ispitivanje stavova javnog mnjenja o rodnoj ravnopravnosti u oblasti politike u Crnoj Gori;

• Objavljivanje studije o političkom aktivizmu žena u Crnoj Gori;

• Organizacija nacionalne konferencije u cilju predstavljanja rezultata istraživanja.