CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori – Osvajanje povjerenja građana

Centar za monitoring i istraživanje CeMI realizuje projekat pod nazivom „Sistem zdravstvene zaštite i prava pacijenata u Crnoj Gori- Osvajanje povjerenja građana“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Ovaj projekat CeMI realizuje u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Centrom za zaštitu potrošača (CEZAP), Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) i Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM).

Cilj projekta je da se doprinese dostizanju EU standarda u Crnoj Gori u zaštiti ljudskih prava kao pacijenata i da se doprinese jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i pravdi za sve građane, posebno za pripadnike marginalizovanih grupa. Kroz projektne aktivnosti želi se podstaći puna implementacija zakonodavnih rješenja u oblasti zdravstvene zaštite i dati preporuke za njihovo poboljšanje, kako bi se približili međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Takođe, cilj predviđenih aktivnosti je i povećanje svijesti šire javnosti, civilnog sektora, pružalaca zdravstvenih usluga, o pravima pacijenata, sa akcentom na anti-diskriminaciju, jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i pravdi, zaštiti ličnih podataka. CeMI je prvi pokrenuo temu o korupciji u zdravstvenom sistemu Crne Gore, kroz svoje istraživanje iz 2013. godine. Shodno tome, i ovim projektom je predviđeno da se kroz adekvatnu kampanju utiče na građane da prijavljuju slučajeve eventualnih zloupotreba i da se pruži podrška novinarima u njihovom istraživanju navodnih slučajeva korupcije u sistemu zdravstvene zaštite.

Tokom implementacije projekta (01.01.2016.-30.06.2017.) CeMI će organizovati treninge, okrugle stolove, konferencije posredstvom kojih će se intenzivirati komunikacija i povezanost između zainteresovanih grupa koje imaju za cilj pospješivanje finkcionisanja zdravstvenog sistema bez diskriminacije, sistema kojem će mogućnost pristupa imati sve društvene grupe.