CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Izvještaj o primjeni Strategije reforme pravosuđa 2014 - 2018 u periodu 2014 - 2016

16. Apr. 2015. u publikacije

Ovaj izvještaj rađen je na osnovu projekta "Monitoring reforme pravosuđa" koji su zajedno sproveli nevladine organizacije Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) od avgusta 2014. do aprila 2017. godine. Finansiran je od strane Evropske unije, putem Delegacije Evropske unije u Podgorici i Ambasade Kraljevine Holandije. Cilj projekta bio je analizirati napredak reforme pravosuđa u Crnoj Gori u skladu sa Strategijom reforme pravosuđa za period 2014-2018.

U sklopu projekta, prvo je pripremljen izvještaj o realizaciji prve Strategije reforme pravosuđa za period 2007-2012, a zatim je vođeno više analiza i istraživanja radi sagledavanja stanja i poboljšanja kvaliteta reforme pravosuđa u Crnoj Gori prema novoj strategiji. Saradnja sa Ministarstvom pravde i drugim pravosudnim institucijama je ocijenjena kao kvalitetna.

Ovaj izvještaj predstavlja krajnji proizvod ovog projekta i bazira se na rezultatima istraživanja HRA i CeMI. On preispituje napredak reforme pravosuđa, posebno u odnosu na realizaciju Strategije za period 2014-2018. Nova strategija reforme pravosuđa za period 2014-2018 ima 5 strateških ciljeva, 21 stratešku smjernicu, 174 mjere i 377 aktivnosti za njihovo ostvarivanje. Ovi ciljevi uključuju jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosuđa, kao i razvoj pravosudnih institucija.

Iako su pet polugodišnjih izvještaja Savjeta za praćenje primjene Strategije tvrdila da se reforma pravosuđa odvija idealno, ovaj izvještaj nevladinih organizacija daje drugačiju sliku. On ukazuje na nedostatke i pruža 180 preporuka o mjerama koje bi trebalo preduzeti kako bi se reforma pravosuđa poboljšala. Ove preporuke su rezultat kvalitativne analize procesa reforme pravosuđa, koja je nedostajala u prethodnim fazama reforme.

Na kraju, izvještaj treba doprinijeti uključivanju NVO u zvanična tijela koja prate primjenu strategijskih dokumenata. Trenutno, Vlada nije uključila NVO u sastav Savjeta za praćenje primjene Strategije, ali se nadamo da će se to promijeniti u budućnosti radi doprinosa opštem interesu.