CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika Koalicije nevladinih organizacija u oblasti zdravlja i socijalne isključenosti

Centar za monitoring u saradnji sa Juventasom i Cazasom realizuje projekat kojim ima za cilj da doprinese jačanju zastupanja i nadzornih funkcija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori kako bi se djelovanjem Koalicije uticalo na politiku i izradu zakona u oblasti zdravlja i socijalnih pitanja. Poseban cilj je razvoj kapaciteta za kreiranje javnih politika Koalicije za društvene promjene i njenih članova za zastupanje zasnovano na činjenicama u okviru Strategije za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (SSSSI). Organizacije civilnog društva aktivne u oblasti zdravstva i socijalne zastite učestvuju u procesu pripreme i pisanja strateških dokumenta i kako bi njihov doprinos bio što veći potrebno je unaprijediti njihove kapacitete u toj oblasti. Koalicija je otvorenog tipa i mogu joj pristupiti sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje se bave probemom smanjenja siromaštva u Crnoj Gori i socijalnom inkluzijom. Organizacije koje su u prvom krugu pozvane da postanu članice Koalicije, su lideri civilnog društva u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i borbe protiv nezaposlenosti:

1.   Crnogorsko društvo za borbu protiv raka

2.   Pedagoški centar

3.   Centar za građansko obrazovanje

4.   Ekvista

5.   Fondacija za stipendiranje Roma

6.   Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama Svaki predstvanik organizacije će imati svoje mjesto u radnoj grupi koja će se baviti određenom problemskom cjelinom Strategije za smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

Aktivnosti na projektu Članice Koalicije će proći stručnu obuku putem organizovanih treninga u sljedećim oblastima:

1.   Pisanje EU projekata, Podgorica

2.   Zastupanje zasnovano na činjenicama, Podgorica

3.   Napredni nivo ‘’ Zastupanje zasnovano na činjenicama’’, Sarajevo

4.   Pisanje efektivnih javnih praktičnih politika, Beograd

U okviru projekta će se vršiti monitoring implementacije SSSSI, istraživanja javnog mnjenja, kao i priprema studija za unapređenje implementacije SSSSI. Svaka organizacija če imati svog predstavnika u radnim grupama koje će biti zadužene za pisanje studija. Svaka radna grupa će korespondirati određenoj problemskom cjelinom SSSSI-e. Pripremljenje studije će biti predstavljene javnosti na otvorenim panel diskusijama, a istovremeno će biti štampane i ditribuiranje u Crnoj Gori. Priručnik za neprofitne organizacije "Zastupanje promjena u javnim praktičnim politikama"