CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jačanje pravosudnih mehanizama za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja

Projekat „Jačanje pravosudnih mehanizama za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja“ predstavlja pristup za davanje doprinosa u postizanju ravnopravnosti polova i obezbjeđenju efikasnijeg zakonodavnog okvira za sprečavanje nasilja nad ženama, koji je usklađen sa Konvencijom Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Primarni cilj projekta jeste doprinos smanjenju svih oblika nasilja, kako nad ženama, takoi rodno zasnovanog nasilja, praćeno povećanjem efikasnosti i odgovornosti pravosudnog sistema i poboljšanjem povjerenja žrtava u institucije sistema.

Sprovođenjem niza aktivnosti, projekat će doprinijeti osnaživanju žrtava nasilja da prijave krivična djela nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja, te obezbijediti veći speten povjerenja u institucije i organe vlasti. Sa fokusom na Konvenciji Savjeta Evrope, projekat će izvršiti i analizu postupanja sudova u postupcima povodom krivičnih djela nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja.

Ovaj projekat realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI, uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.