CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Restorativna pravda – alternativnim sankcijama do resocijalizacije

Projekat "Restorativna pravda- alternativnim sankcijama do resocijalizacije" ima za opšti cilj da doprinese jačanju vladavine prava u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na zaštitu ljudskih prava i sloboda. Specifični cilj projekta je doprinos unaprjeđenju i promociji sistema alternativnih sankcija, u skladu sa standardima Evropske Unije i najboljom međunarodnom praksom.

Projekat će kroz organizaciju seta aktivnosti direktno uticati na ostvarivanje navedenih ciljeva kojima će se doprinijeti afirmaciji sistema alternativnih sankcija koji se može humanizovati i racionalizovati postojeći represivni sistem krivičnih sankcija. Preciznije, kroz izradu analiza postojećih izrečenih i izvršenih alternativnih sankcija u Crnoj Gori, po sudovima i krivičnim djelima, sa fokusom na rad u javnom interesu i kućni zatvor, prikupiće se i sistematizovati trenutno nedostajući podaci ali i podstaći dalja debata o koracima neophodnim za unaprjeđenje ovog sistema u Crnoj Gori.

Projekat predviđa organizovanje nacionalne konferencije i promotivne kampanje za podizanje stepena informisanosti javnosti o značaju alternativnih sankcija, uz najbolje primjere iz uporedne prakse, kao i sprovođenje kontinuirane informativne kampanje putem tradicionalnih i novih medija. U odnosu ka stručnoj javnosti, biće sprovedena i kampanja zastupanja o potrebi i prednostima sistema alternativnih sankcija.