CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistem zaštite prava potrošača u Crnoj Gori

Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), u saradnji sa partnerima: Centar za zaštitu potrošača u Crnoj Gori (CEZAP), Crnogorskom LGBTQ asocijacijom (Queer Montenegro) i Mrežom za afirmaciju procesa evropskih integracija (MAEIP), realizuje projekat pod nazivom Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori „ZAŠTITI.ME“. Projekat je finansiran od strane Evropske unije kroz program pretpristupne podrške (IPA).

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta OCD-a u razvoju politika i pružanju usluga u oblasti prava potrošača. Takođe, projektom se želi doprinijeti samom procesu evropskih integracija kroz osnaživanje civilnog sektora koji će aktivno učestvovati u društvenom razvoju kreiranjem politika u procesu implementacije projekta. Kroz aktivnosti projekta pružiće se podrška zaštiti prava potrošača, povećati svijest potrošača i pripadnika biznis sektora u pogledu njihovih prava i obaveza, ali i pojačati učešće državnih i lokalnih struktura vlasti i samih građana u kreiranju prigodnog sistema za zaštitu potrošača.

Direktne ciljne grupe ovog projekta su prije svega OCD (buduće članice mreže i druge zainteresovane OCD), pravosudne institucije (sudovi, tužioci), nadležne regulatorne agencije (EKIP – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Regulatorne agencije za energetiku), relevantne inspekcije, druge državne i lokalne vlasti (Vlada Crne Gore – Ministarstva finansija i pravde, Narodne skupštine,opštine…), kao i svi zainteresovani građani Crne Gore sa posebnim akcentom na najmarginalizovanije grupe iz Crne Gore i inostranstva. Takođe, u ovaj spisak spada EU i druge međunarodne instutucije, tako što će biti informisani o preduzetim koracima i eventualno pomoći naše napore. Na ovaj način preduzeti koraci se odnose na skoro 30% relevantnih donosioca odluka i najmanje 10-20% potrošača iz Crne Gore, što bi bilo postignuto putem interneta/medija i posebne mobilne aplikacije (za one korisnike koji posjeduju pametne telefone).

Svi partneri će raditi zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva i institucijama u cilju postizanja što veće informisanosti građana o njihovim pravima kao potrošača i mogućnostima za saradnju sa Mrežom koja će im obezbijediti pružanje besplatne pravne pomoći od strane licenciranih advokata. Mobilna aplikacija će pomoći građanima da budu proaktivni i motivisati ih da prijave moguće kršenje njihovih prava.