CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Doprinos suzbijanju govora mržnje prema LGBTI osobama

U skladu sa CeMI-jevim dugogodišnjim naporima u borbi za prava LGBTI osoba implementiramo projekat pod nazivom ,,Doprinos suzbijanju govora mržnje prema LGBTI osobama''.

Projekat je baziran na iskustvima i metodologiji koju je CeMI razvio i uspješno primjenjivao u realizaciji prethodnih projekata koji su se bavili zaštitom ugroženih i marginalizovanih grupa, a sa ciljem da doprinese suzbijanju digitalnog nasilja i govora mržnje prema LGBTI osobama.

U okviru projekta će biti uspostavljen sistem monitoringa digitalnog nasilja i govora mržnje prema LGBTI osobama i podignuta svijest javnosti o digitalnom nasilju i govoru mržnje prema zajednici. Kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima i senzibilnom postupanju prema LGBTI osobama za sudije, tužioce i pripadnike Uprave policije i izradu brošure o primjeni člana 42a KZCG biće podignut nivo obučenosti sudija, tužilaca i službenika Uprave policije za procesuiranje govora mržnje i zločina počinjenih iz mržnje prema pripadnicima/cama LGBTI zajednice. Osim pomenutih u okviru projekta su planirane i sljedeće aktivnosti:

·       Razvoj metodologije za monitoring online sadržaja

·       Monitoring digitalnog nasilja i govora mržnje prema LGBTI osobama

·       Kampanja suzbijanja govora mržnje prema LGBTI osobama

·       Izrada studije o digitalnom nasilju i govoru mržnje prema LGBTI osobama

·       Završna konferencija sa zainteresovanim stranama

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.