CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Društvo restorativne pravde - afirmacija sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori

Projekat se oslanja na rezultate projekta „Restorativna pravda – alternativnim sankcijama do resocijalizacije!“ koji je CeMI implementirao 2020. godine i baziran je na podacima do kojih je CeMI došao kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjem sprovedenim u okviru prethodnog projekta. Samim tim, projekat je u skladu i sa relevantnim strateškim dokumentima i sa potrebama na koje ukazuju rezultati implementacije prethodno navedenog projekta.

Cilj projekta je unaprjeđenje i promocija sistema alternativnih sankcija u Crnoj Gori.

U okviru projekta biće sproveden niz aktivnosti:

  • Organizovanje dvodnevne obuke o alternativnim sankcijama i mjerama za službenike Direkcije za uslovnu slobodu i za sudije, organizovanje jednodnevnog treninga o alternativnim sankcijama za službenike Direkcije za uslovnu slobodu i Centra za socijalni rad,
  • Izrada brošure o primjeni alternativnih sankcija i mjera za sudije, tužioce i advokate,
  • Izrada brošure o oblicima i prednostima alternativnih sankcija za građane/ke,
  • Izrada storytelling videa o pozitivnim efektima alternativnih sankcija u odnosu na institucionalno kažnjavanje, sa posebnim aspektom na kaznu rada u javnom interesu,
  • Organizovanje okruglog stola sa predstavnicima Direkcije za uslovnu slobodu, Centra za socijalni rad, nosilaca pravosudnih funkcija i predstavnika NVO. 

Projekat je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.