CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Na putu do inkluzije RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori

Cilj projekta ,,Na putu do inkluzije RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori je jačanje kapaciteta pripadnika/ca RE populacije i doprinos njihovoj uključenosti u politički život Crne Gore.

Projektom se direktno utiče na realizaciju strateških ciljeva iz Strategije manjinske politike 2019-2023, kojom je predviđeno osnaživanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica za učešće u političkom životu Crne Gore putem edukacija pripadnika manjina.

U okviru ovog projekta predviđeni su sljedeći rezultati:

  •  Ojačani kapaciteti organizacija koje se bave zaštitom prava pripadnika/ca RE populacije da doprinesu unaprjeđenju njihove političke participacije u Crnoj Gori.
  •  Podignuta svijest javnosti o pravima i položaju pripadnika RE populacije u društvu
  •  Sprovedena advocacy kampanja za inkluziju RE populacije u sistem odlučivanja u Crnoj Gori

Navedeni rezultati biće ostvareni sprovođenjem sljedećih aktivnosti:

  • organizacija treninga o političkim pravima i političkoj participaciji,
  •  organizacija treninga za jačanje kapaciteta organizacija koje se bave zaštitom prava RE populacije za zagovaranje javnih politika i uticaja na nacionalnom nivou,
  •  izrada policy briefa sa definisanim prijedlogom izmjene izbornog zakonodavstva na crnogorskom, romskom i albanskom jeziku,
  • sprovođenje promotivne kampanje,
  •  organizovanje okruglog stola i zagovaranje preporuka.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.