CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Ognjen Mitrović

Diplomirao na pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Devet godina radio u Ministarstvu pravde Crne Gore gdje je svoj radni angažman započeo kao pripravnik, a završio kao generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju. Prethodno je, u okviru iste organizacione jedinice Ministarstva pravde tri godine bio načelnik Direkcije za međunarodnu pravosudnu saradnju. Bio je stalni predstavnik Crne Gore u Komitetu Savjeta Evrope za računarski kriminal (T-CY), nacionalna kontakt osoba za pitanja zločina iz mržnje pod okriljem OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i član Evropske pravosudne mreže u krivičnim stvarima (EJN). Na nacionalnom nivou bio je član Radne grupe za Poglavlje 24, član Komisije za NATO, kao i zamjenik rukovodioca Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma 2020-2024. Uspješno je završio Program primijenjenih studija bezbjednosti (PASS) u Evropskom centru za studije bezbjednosi "Džordž Maršal", sa sjedištem u Garmiš-Partenkirhenu (SR Njemačka). Učestvovao na brojnim domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i seminarima iz oblasti međunarodne pravosudne saradnje, pravosuđa, EU integracija, ljudskih prava i bezbjednosti.

U CeMI-ju angažovan na projektu monitoringa suđenja kao koordinator monitoringa, a kao predstavnik ove NVO član je Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Tečno govori engleski jezik, a koristi se i ruskim.