CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom – Unapređenje prava LGBTIQ osoba u sudskom postupku

Projekat „Jednakost LGBTIQ osoba pred zakonom - Unapređenje prava LGBTIQ osoba u sudskom postupku” predstavlja iskorak u borbi protiv nejednakosti i nepoštovanja osnovnih ljudskih prava, kada su u pitanju socijalno ugrožene grupe, kakva je LGBTIQ populacija. Poseban akcenat se stavlja na pružanju podrške i afirmisanju aktivnosti koje bi dovele do jednakog položaja LGBTIQ populacije u postupanju sudskih organa, a u vezi sa tim i tužilaštva i organa policije. Projekat se takođe bavi pitanjem pravne regulative u okviru koje su određena ljudska i manjinska prava, kao i implementacijom, ili nedovoljnom implementacijom istih. S tim u vezi biće izrađena sveobuhvatna analiza zakonodavnog i istitucionalnog okvira sa osvrtom na zaštitu prava LGBTIQ osoba u regionu. Takođe, u cilju podizanja svijesti predstavnika sudstva i tužilaštva, u okviru projekta će se sprovesti i medijska kampanja.

Kroz ovaj projekat, utvrdiće se da li se i u kojoj mjeri krše osnovna ljudska prava i slobode LGBTIQ osoba, na koji način sudski, policijski i službenici tužilaštva postupaju prema LGBTIQ populaciji, kao i koji je razlog neadekvatnog pristupa LGBTIQ populaciji u sudskim postupcima i zbog čega su im prava ograničena.

Ono na šta se ovaj projekat posebno fokusira i šta zagovara je edukacija u obliku seminara, predavanja, radionica, za službenike pravosuđa u cilju informisanja o senzibilnom i ravnopravnom tretmanu LGBTIQ populacije. Podizanje svijesti kadra o nedostacima u praksi i primjeni zakona, kao i povećanje kapaciteta obučenog profesionalnog kadra ključni su faktori realizacije projekta.