CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Doprinos inkluziji manjina u politički život Crne Gore

Projekat za cilj ima da doprinese dostizanju potpune ravnopravnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa ostalim licima u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica i doprinos njihovoj uključenosti u politički život Crne Gore.

Ciljnu grupu projekta čine savjeti nacionalnih manjina i predstavnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji će direktno učestvovati u implementaciji projektnih aktivnosti.

Uzimajući u obzir povećan nivo diskriminacije prema manjinama, nedovoljno učešće manjina na pozicijama donošenja odluka i nedostatak političke participacije koja bi osnažila pripadnike/ce manjina da na ravnopravan način učestvuju u političkom i javnom životu (posebno kada je riječ o ženama), postoji realna potreba da pripadnici/ce manjinskih naroda budu osnaženi, ne samo u smislu poznavanja zakonskih propisa koji se tiču njihovih manjinskih prava, već i načina na koji mogu iskoristiti svoja prava i uticati na kreiranje praktičnih politika kojima će uticati na poboljšanje svoje društvene pozicije. Ne čudi, stoga, što je u Strategiji manjinske politike 2019-2023 prepoznato da je potrebno raditi na edukaciji pripadnika manjina o značaju političke participacije i učešća u političkom dijalogu, izbornim procesima i političkim prilikama uopšte.

Doprinos unaprjeđenju stanja u oblasti biće dat kroz realizaciju seta aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta organizacija koje se bave zaštitom prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica da doprinesu unaprjeđenju njihove političke participacije u Crnoj Gori, podizanju svijesti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i opšte javnosti o njihovim pravima i položaju u društvu, kao i sprovođenje kampanje zagovaranja za veći stepen inkluzije manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u sistem odlučivanja u Crnoj Gori. 

Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.