CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Društvo bez predrasuda: Solidarnošću do jednakosti i inkluzije

Projekat "Društvo bez predrasuda: Solidarnošću do jednakosti i inkluzije" ima za opšti cilj doprinos borbi protiv diskriminacije i jačanju međukulturalne tolerancije između lokalnog stanovništva i migranata u Crnoj Gori. Ostvarenje ovog cilja će biti ostvareno kroz postizanje dva rezultata: povećana informisanosti građana o pravima migranata i ojačana participacija i društvena kohezija migranata i lokalnog stanovništva.

Sprovođenjem projektnih aktivnosti, konkretno kroz neformalnu edukaciju mladih, kao i kroz aktivnosti usmjerene ka direktnom uključivanju migranata u implementaciji projekta, doprinijeće se unaprjeđenju svijesti lokalnog stanovništva, promociji i zaštiti prava migranata, stimulisati integraciju migranata u crnogorsko društvo, i imati pozitivan doprinos sprječavanju diskriminacije, netolerancije i ukupne društvene marginalizacije pojedinih migracionih grupa, a sve u skladu sa najboljim praksama i standardima EU.