CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore

Centar za monitoring i istraživanje CeMI realizuje projekat „Liječenje zdravstvenog sistema Crne Gore“, od 31. septembra 2015. godine. Projekat je podržan kroz program „Criminal justice civil society program (CJCSP)“, finansiranog od strane ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Ovim projektom CeMI želi da doprinose smanjenju korupcije u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Kroz projekat će se raditi na jačanju svijesti građana o njihovim pravima kao pacijenata i pružati besplatna pravna pomoć svim zainteresovanim pacijentima u zaštiti njihovih prava, a djelovaće se i na zakonski i strateški okvir za borbu protiv korupcije u javnim nabavkama u zdravstvu i registraciji i distribuciji ljekova. Predviđeno je da projekat traje do juna 2016. godine. CeMI je prvi pokrenuo temu o korupciji u zdravstvenom sistemu Crne Gore, kroz svoje istraživanje iz 2013. godine. U njemu su identifikovani glavni problemi, nakon čega se u diskusiji sa glavnim akterima došlo do konsenzusa oko glavnih problema u sistemu koji moraju biti riješeni u cilju poboljšanja stanja u ovoj oblasti. Istraživanje je pokazalo ključne uzročnike problema: nedostatak dosljednog i nezavisnog nadzornog mehanizma za antikorupcijske politike u ovoj oblasti, nizak nivo zaštite prava pacijenata i nizak nivo svijesti građana o njihovim pravima, konfliktni i nejasni propisi o javnim nabavkama u zdravstvu, te nedostatak jasnih i transparentnih procedura za proizvodnju, registraciju i distribuciju ljekova. Ciljevi ovog projekta su jačanje okvira politike za borbu protiv korupcije u sektoru zdravstva, obezbijeđivanje veće mogućnosti za jednaku dostupnost pravnog sistema za sve pacijente, doprinos stvaranju jednostavnijeg postupka unifikovane nabavke u zdravstvu, kao i promocija dobrih koncepata i prakse u procesu registracije i distribucije ljekova, uz povećanje transparentnosti postupka njihovog stavljanja na pozitivnu listu ljekova. CeMI će u ovom cilju, između ostalog, vršiti monitoring nad sprovođenjem strateškog okvira za borbu protiv korupcije u zdravstvu, oformiti tim pravnih eksperata za pružanje besplatne pravne pomoći i formirati radnu grupu za izradu smjernica o javnim nabavkama u zdravstvu.