CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023

Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava (HRA) realizuje projekat pod nazivom „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – projekat monitoringa suđenja 2021-2023“.

Opšti cilj projekta podrazumijeva doprinos daljoj demokratizaciji i podizanju nivoa primjene vladavine prava i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, kroz kampanju zagovaranja usmjerenu ka ključnim donosiocima odluka za zakonodavne i institucionalne izmjene u dijelu primjene krivičnopravnog sistema u Crnoj Gori. Jedan od ciljeva projekta je i jačanje svijesti javnosti o najvažnijim aspektima jednakog pristupa pravdi, uključujući nove pravne mehanizme i ljudska prava.

Cilj projekta je i jačanje uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i dobrog upravljanja, posebno u oblasti pristupa pravdi i vladavine prava. U okviru projekta, CeMI i HRA će uspostaviti zajednički odbor sa organizacijama civilnog društva i pravosudnim institucijama i uspostaviće redovnu komunikaciju između organizacija civilnog društva i predstavnika pravosuđa.

Projektom je predviđeno i praćenje i analiza sudskih postupaka i poštovanja ljudskih prava, sa fokusom na poštovanje procesnih prava osumnjičenih/optuženih lica i žrtava, i monitoring pristupa pravdi ranjivih grupa i onih koji su procesuirani zbog mjera za sprječavanje širenja virusa COVID-19. CeMI će za potrebe monitoringa obnoviti i unaprijediti metodologiju praćenja sudskih postupaka i obezbijediti trening članovima tima koji će se baviti ovom aktivnošću.

Projektne aktivnosti će biti praćene izdavanjem tematskih i godišnjih izvještaja o temama od značaja za zaštitu ljudskih prava u krivičnopravnom sistemu.

Projekat finansira Evropska komisija (EIDHR), a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Saopštenja