CEMI - Centar za monitoring i istraživanje

Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa

Centar za monitoring i istraživanje (CeMi) u saradnji sa partnerom Centrom za demokratiju i ljudska prava (CeDEM), je realizovao projekat pod nazivom “Reforma pravosuđa: Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva da doprinesu integritetu pravosuđa”, podržanog od strane Evropske Komisije (IPA).

Opšti cilj projekta bio je da doprinese postizanju višeg stepena vladavine prava u Crnoj Gori koji će se ogledati kroz procjenu i povećanje nivoa profesionalnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta pravosuđa kroz uspostavljanje tješnje saradnje i efikasnijih mehanizama između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija. Cilj ovog projekta bio je i poboljšanje kapaciteta lokalnih organizacija i veća uključenost civilnog društva u reformama pravosudnog sistema Crne Gore, kao i pregovorima u vezi sa Poglavljem 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava). U okviru ovog projekta CeMI je radio na uspostavljanju zajedničkog odbora za upravljanje projektima između organizacija civilnog društva i pravosudnih institucija, potpisivanju memoranduma o saradnji, uspostavljanju redovne komunikacije i organizovanju sastanaka između organizacija civilnog društva i predstavnika pravosuđa u pomenutim odborima.

Projektom je predviđeno i praćenje najvažnijih sudskih predmeta u Crnoj Gori, uključujući i primjenu novih instituta kao što su sporazum o priznanju krivice i odloženo krivično gonjenje. Ove aktivnosti praćene su izdavanjem redovnih, godišnjih izvještaja (ukupno 2) o glavnim nalazima i preporukama do kojih smo došli kroz praćenje suđenja. Tokom projekta organizovane su dvije nacionalne konferencije (jedna godišnje) za predstavljanje izvještaja glavnim učesnicima iz nacionalnog pravosuđa, međunarodnim partnerima i organizacijama civilnog društva.

Kao jednu od značajnijih aktivnosti ističemo i vršenje redovnog praćenja medija u Crnoj Gori i izradu godišnjih izvještaja o medijskom ponašanju u vezi sudskih postupaka u Crnoj Gori. Pomenuti izvještaji, zapažanja i glavni rezultati su prezentovani predstavnicima medija i ostalim relevantnim učesnicima.

Saopštenja